SAYIN SİTE SAKİNLERİMİZ

Sitemizdeki yaşantımızın rahat, mutlu, huzurlu, sakin ve sağlıklı olması hepimizin Toplu Yaşam Kurallarına uyması, birbirimize saygı ve anlayış göstermemiz ile sağlanabilir. Bu nedenle Toplu Yaşam ve Site Genel Kurallarının tüm Site Sakinleri tarafından bilinmesi, uygulanması ve olumsuz davranışların önlenmesi için gerekli uyarı ve bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

Sitemiz Kat Mülkiyeti Kanunu, Site Yönetim Planı, Blok Kat Malikleri Kurulu Kararları, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Kararları, Yönetim Kurulu Kararları ve yürürlükteki ilgili Yasa ve Mevzuat Hükümlerine uygun olarak yönetilmektedir.

Sitemizde Toplu Yaşam düzeninin sağlanması ve Yaşam Kalitesinin sürdürülebilir olması için kuralların olması ve bu kurallara uyulması kaçınılmazdır.

Site Sakinleri birbirlerine karşı Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş Komşuluk Hukuku’na uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

Site Sakinlerimizin gerek kendi Bağımsız Bölümlerini, gerekse Ana Taşınmaz ile Ortak Yerleri kullanırken iyi niyet kuralları çerçevesinde, Yönetim Planı ile belirlenen kurallara, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara tam olarak uymak ve Site Yönetimi uygulamalarına yardımcı olmak zorundadırlar.

Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca Site Sakinleri Bağımsız Bölümlerini ve Ortak Yerleri kullanırken iyi niyetli olmak, doğruluk kurallarına uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Planı hükümlerine uymakla, yönetim ise bu hususta gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kurallara uyulduğu takdirde huzurlu bir yaşam ortamımızın olacağı açıktır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Tarabya Sitesi Yönetim Planında Kat Maliklerinin ve Kiracıların Hakları, Borçları ve uyulması gereken (Yasaklar) kurallar konusunda bahsedilmiş olup sırası ile aşağıda gösterilmiştir:

Kat malikleri, kendi bağımsız bölümleri üzerinde, Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu Yönetim Planı’nın hükümleri saklı kalmak şartıyla, Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Ana Yapının Korunması:

Kat malikleri, ana yapının güzelliğini, mimari durumunu ve sağlamlığını korumak; ayrıca ortak yerlerin bakım ve temizliğine dikkat etmek zorundadırlar.

İzin ile Yapılabilecek İşler:

Kat maliklerinden herhangi biri, tüm kat malilerinin rızası olmadıkça; ana gayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde ise, ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ancak; tavan, taban veya duvarla birbirine bağlantılı bulunan bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızalarıyla, ana yapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.

Ortak Yerlerden Yararlanma:

Kat malikleri, ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerine, ortak mülkiyet hükümlerine göre maliktirler. Ortak yerlerden, Kanun ve bu Yönetim Planı hükümlerine göre yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak, doğruluk kurallarına uymak ve diğer kat maliklerini tedirgin edici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

Temsilciler Kurulu’nca otoparktan yararlanma şekli düzenlenir. Aksine bir karar alınmamış ise otoparktan öncelikle yararlanma hakkı kat maliklerinin / kiracıların birer adet aracı içindir. Yönetim Kurulu, kat maliklerinin / kiracıların metruk halde bulunan araçlarını veya site içerisi trafiği olumsuz etkiler mahiyette park edilmiş araçlarını site içi/dışına çıkartılması için gerekli mercilere başvuru yapabilir veya ilgili aracı uygun göreceği herhangi bir noktaya çekebilir/çektirebilir. Oluşabilecek muhtemel zararlardan yönetimin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

YASAKLAR:

Kat malikleri, aşağıdaki yasaklara uymakla yükümlüdürler.

 1. Bağımsız bölümlerini genel ahlaka ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
 2. Radyo, teyp, pikap, televizyon, müzik seti gibi müzik aletlerini diğer kat maliklerini tedirgin edecek derecede açamazlar, yüksek ses tonuyla ve ara vermeden çalamazlar.
 3. Bağımsız bölümlerinin pencere veya balkonlarından kilim, halı ve benzeri şeyleri silkeleyemezler, sigara izmaritlerini aşağıya atamazlar, çöp ve su dökemezler, görüntü kirliliği oluşturacak nitelikte çamaşır vb. asamazlar.
 4. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde patlayıcı, yanıcı, tehlikeli ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar.
 1. Yönetim Kurulu’nun verilmiş bir kararı olmadıkça; ana yapının hiçbir yerine, hangi amaçla olursa olsun levha veya tabela asamazlar.
 2. Bağımsız bölümleriyle eklentilerinde ve ortak yerlerde kedi, köpek ve kümes hayvanları gibi hayvanları çevreye ve kişilere zarar verecek yada tehlike doğuracak şekilde, besleyemezler, Ancak ilgili blok malikler kurulu kararı ile beslenmesi yasaklanabilir.
 3. Bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde müzikli, gürültülü toplantılar düzenleyemezler. Kabul günü, nişan töreni gibi zorunlu toplantılarda elden geldiğince gürültü yapmamaya, apartmanın huzurunu bozmamaya gayret ederler. Bu gibi toplantılara en geç saat 23’te son verirler. Bu saatin ileri ya da geri alınması hususunda temsilciler kurulu yetkilidir.
 4. Sitede ikamet eden kat malikleri veya faydalananlar her türlü tamir, tadilat veya onarım işlerini, pazar ve resmi tatiller hariç ancak sabah 10:00-akşam 17:00 saatleri arası yapabilirler. Yönetim Kurulu belirtilen saatleri, şartlara ve durumlara göre değiştirilmesinde yetkilidir.
 5. Blok dış cephelerine ve mimari görüntüyü bozacak şekilde bloğun çatı vb gibi her hangi bir ortak mahalline anten, klima vb. materyaller monte edemeyeceği gibi afiş, reklam vb. materyaller asamaz. (Ayrıca Yönetim Kurulunun haberi olmadan peyzaj alanlarına herhangi bir bitki veya meyve ağacı dikemez.)
 6. Bağımsız bölümlerinde, yeşil alan veya diğer ortak kullanım alanlarında halı, kilim, yün, pamuk yıkama, serme, çırpma, vb. diğer kat maliklerini rahatsız edecek faaliyetler yapamazlar.
 7. Acil durumlar hariç kat malikleri veya kiracılar; yangın merdiven kapılarını giriş-çıkış için kullanamaz ve bu kapıları açık halde bırakamazlar.
 8. Yukarıda belirtilen ve belirtilmemiş olup ta toplu yaşama uymayan aykırılıklar karşısında yönetim kurulu durumu ilgilisine yazılı olarak ihtar eder. Aksi durumun devamında, yasal tüm haklarının kullanmanın yanında, aykırılık bertaraf edilene kadar yönetim kurulunun ilgili bağımsız bölüm malikine ya da bağımsız bölümden faydalanana her gün için 1 günlük net asgari ücret kadar para cezası tahakkuk ettirme hak ve yetkisi vardır. Tanınan bu yetkiye ilişkin malikler ve bağımsız bölümden faydalananlar her türlü itiraz hakkından iş bu planın tescili ile birlikte gayrikabili rücu şartlı olarak feragat etmişlerdir.
 9. Sitede bulunan bağımsız bölümlerde ikamet edenler ile bu bağımsız bölümlere taşınacak olanlar ancak site yönetiminden izin alarak Site Yönetiminin organizasyonu doğrultusunda taşınma işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Taşıma esnasında oluşacak zarar ziyandan taşınan kat sakini sorumlu olacaktır.Taşınma saatleri ve hususlarının düzenlenmesinde, Sitedeki düzenin sağlanmasında Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

Bildirme Mecburiyeti:

Kat malikleri, bağımsız bölümünde kiracı veya başka sıfatlarla oturan yahut faydalananlara, bu Yönetim Planı’ndaki borç ve yükümlülüklerini ihbar etmeye mecburdur.

Her kat maliki ve kiracı, sitemize taşındığında veya ayrıldığında kişi, iletişim ve araç bilgilerini Site Yönetimine vermek zorundadır. Kendilerine tebliğ veya her hangi bir hususta iletişimi sağlamak için önem arz etmekte olup, iletişim bilgilerini vermeyenler hakkında yapılacak tebliğ veya duyurular Tebligat Kanunu Ek:1 maddesine göre uygulanır.

İzin Mecburiyeti:

Diğer bir bağımsız bölümde, eklenti veya ortak yerlerde yahut tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı yahut giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması zorunlu olan hallerde, bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bağımsız bölüm maliki veya orada başka sıfatla oturanlar, bu işe izin verme ve ilgili yerde gerekli işlerin yapılmasına katlanmak zorundadırlar. Bu izin yüzünden kat malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar bir zarara uğrarlarsa; bu zarar, lehine izin verilen bağımsız bölüm malikleri tarafından derhal ödenir.

Kiracıların ve Diğerlerinin Sorumluluğu:

Madde 47- Bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar yahut faydalananlar, yukarıdaki maddelerde ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen hak ve yükümlülüklere kat malikleri gibi uymak zorundadırlar.

GENEL GİDERLERE KATILMA

 1. Kat maliklerinden her biri; ana gayrimenkulün tüm ortak yerlerin bakım, aydınlatma, koruma ve onarım giderleri, bu işler için kullanılacak her türlü malzeme ve yakıt giderleri, ortak tesislerin işletme giderleri ile bu giderler için toplanacak avansa da metrekare paylı olarak katılmakla yükümlüdür.
 2. Kat maliklerinden her biri; tüm personel giderleri ile ortak alan sigorta giderlerine, yönetici aidat muafiyeti, yönetim kurulu ve denetim kurulu huzur hakkı-muafiyet, giderlerine eşit oranda katılmakla yükümlüdür.
 3. Giderler veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında; Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve Genel Hükümlere göre Avukat marifetiyle dava açılabilecek ve icra takibi yapılabilecek, yasal tüm hakları kullanabilecektir.

d) Ayrıca, gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 (beş) hesabıyla Gecikme Tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır.

e) Borç bağımsız bölümün borcudur. Bu nedenle hiçbir kat maliki, bağımsız bölümün borcunun kendisinin malik sıfatını kazandığı tarihten önce tahakkuk ettiği gerekçesi ile bağımsız bölüme ilişkin borcu ödemekten imtina edemez. Her bir malik bağımsız bölümü alırken, aidat, ortak gider avans borcunun olabileceği ihtimalini bilerek almaktadır.

Kullanma Hakkından Vazgeçme:

Herhangi bir bağımsız bölüm maliki; ortak yerler veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçtiğini yahut kendi bağımsız bölümünün durumundan ötürü adı geçen yerlerden yararlanmaya ihtiyacı olmadığını ileri sürerek gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Kusurlu Davranış:

Ortak alanda oluşacak bir zarara, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir şekilde yararlanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, zarar bu kişi ya da kişiler tarafından ödenir. Eğer diğer kat malikleri bu zararı karşılamışlarsa, yaptıkları ödemeler oranında, kusurlu kat malikine veya onun bağımsız bölümünden yararlanan kişiye rücu edebilirler. İlgilisinin yapılacak ihbara rağmen zararı tazmin etmemesi durumunda, yönetim kurulu yasal yollar ile tahsili yoluna gidebileceği gibi, ilgili bağımsız bölümün cari hesabına da borç olarak kaydetme hak ve yetkisine sahiptir.

Ortak alanların müşterek kullanımına ilişkin olarak yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu kuralları ile yönetim kurulunca yıllık olarak çıkartılacak ve temsilciler kurulunca onaylanacak olan yönergelere riayet etmeyenler, aykırı davrananlar ile ilgili, iş bu yönetim planının 44/h fıkrasında (her gün için 1 günlük net asgari ücret kadar para cezası tahakkuk ettirme hak ve yetkisi ) belirtili cezai müeyyide uygulanır. Söz konusu ceza bedeline tüm itiraz haklarından her bir bağımsız bölüm maliki iş bu planını tescili ile birlikte gayrikabili rücu şartlı olarak feragat etmiş olur.

Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk:

Kat malikinin, Yönetim Planının 34’üncü maddesi gereğince payına düşecek gider ve avans borcu ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira sözleşmesine, sükna hakkına veya başka bir sebebe dayanarak sürekli bir şekilde yararlananlar da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak, kiracının sorumluluğu, ödemekle yükümlü olduğu kira miktarıyla sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülecektir.

Kanuni İpotek Hakkı:

Kat malikinin gider ve avans borcu ve gecikme tazminatı herhangi bir yolla alınamadığı takdirde; mahkemece saptanan borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, Yönetim Kurulu veya kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek Hakkı tescil edilebilecektir.

Ortak Yerlerde Yenilik ve İlaveler:

Ortak yerlerde yapılacak yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara bağlıdır. Bu işlerin giderleri, yenilik ve ilavelerden yararlananlar tarafından, yararlanma oranına göre ödenir.

Müteselsilen Sorumluluk:

Kat Malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde kiracı veya başka sıfatla oturan yahut yararlananların borç ve yükümlerini yerine getirmemelerinden ötürü doğacak zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Kuralların uygulanmasından ve takibinden Site Yönetimi, Site Çalışanları ve sitede ikamet eden tüm Kat Malikleri, Kiracılar ve Aileleri sorumludur. Siteye davet edilen veya hizmet alınan misafir veya çalışan kişilerin Site Yaşam Kurallarına uyma zorunluluğu konusundaki sorumluluk Site Sakinine aittir.

Site Yaşam Kurallarına uymayanlar hakkında uygulanacak prosedür Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.

Sitemizde, yukarıda belirtilen kurallara uyarak huzur ve müreffeh bir yaşam sürmenizi temenni eder, sağlıklı günler dileriz.

TARABYA SİTE YÖNETİMİ

Başa dönüş